تمرينات بدنسازي متحرك
بيش از 100 تمرين
تهيه شده توسط: مردمان

محل تبليغات شما

     جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
(لطفا تا لود شدن كامل صفحه صبر نماييد)


سينه

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
شانه ها
1
2
3
4
5
6
 
7
8
9
10
11
 
12
13
14
15
16
 
17
18
19
20
21
 

Wide Grip Cable Upright Rows

22
23
24
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
سه سر

1
2
3
4
5
 

Rear View
6
7
8
9
10
 
Dips
11
12
13
14
15
 
Cable handles
16
17
18
19
20
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
كمر


  
  
1
2
3
4
5
 


 
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
16
17
18
19
20
 
Straight Arm Pulldowns
       
21
       
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
دو سر

1
2

3
4
تمرينات عضله دو سر
5
6
7
8
تمرينات عضله دو سر
Barbell Concentration Curls
9
10
11
12
تمرينات عضله دو سر
13
14
15
16
       
Chin Ups
   
17
18
   
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
ساعد
1
2
3
4
5
6
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
جناق
   
1
2
3
4
5
6
7

8

9
10
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
كمر تحتاني
1
2
3
4
5
6
7
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد

شكم

1
2
3
4
5
تمرينات شكم
6
7
8
9
10
تمرينات شكم
Ab Machine
Standing Dumbbell Serratus Crunch
   
11
12
13
   
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
چهار سر
1
2
3
4
5
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
پشت زانو
1
2
3
4
5
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
چهار سر/ پشت زانو / باسن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
11
12
13
14
15
جهت متحرك نمودن تصاوير ماوس را روي آنها نگاه داريد   براي بزرگ نمايي روي آنها كليك كنيد
ساق پا
1
2
3
4
5
 

 

6
7
 

كليه حقوق سايت براي مردمان محفوظ است. استفاده مطلب همراه با ذكر منبع و لينك مجاز مي باشد
2005 Mardoman Corporation. All rights reserved.

!كليك كنيد !كليك كنيد